Nyíregyházi Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Hírek


2023. máj. 5.


SZC

  Pályázati felhívás IT rendszer fejlesztésre

  A Nyíregyházi Szakképzési Centrum „Végzett tanulók munkaerő-piaci elhelyezkedésének követése” címmel nyílt pályázatot hirdet informatika rendszer fejlesztésére

  Pályázati felhívás IT rendszer fejlesztésre

  A pályakövetés fogalma és jelentősége

  A szakképzésben végzettek pályájának, azaz a végzés utáni munkaerő-piaci helyzetének nyomon követése kulcsfontosságú a magas minőségi színvonalú és a munkaerő-piaci igények változására rugalmasan reagálni képes szakképzés kialakításában. A pályakövetés különböző szinteken (országos, regionális, intézményi), különböző módszerekkel végezhető, és így különböző célokat szolgálhat a végfelhasználók igényei szerint. Fontos információszerzési forrás lehet a munkaerőpiacról, a munkaerő-piaci igényekről, a végzettek elhelyezkedési esélyeiről, és valós, adat alapon történő visszajelzést ad a képzések minőségéről és eredményességéről.

  Az intézményi szintű pályakövetés a végzés után egy adott időpontban végzett egyszeri, de rendszeresen (évente) megismételt felméréseket jelent, amelynek során az intézmények egyrészt a végzettek munkaerő-piaci helyzetét mérik fel, azaz, a tanulmányaikat befejező tanulók hogyan boldogulnak a munka világában, másrészt a végzettek és az őket alkalmazó munkáltatók képzéssel való elégedettségét is értékelik. Az intézményi szintű pályakövetés eredményei az intézményi minőségfejlesztéshez nyújtanak adatokat, információkat, amelyek segíthetik az iskolákat a helyi munkaerő-piaci igényekhez jobban alkalmazkodó képzési kínálat és tartalom fejlesztésében, valamint ehhez kapcsolódóan a végzettek foglalkoztathatóságának javításában, azonban az eredmények felhasználhatók az iskola pedagógiai-szakmai fejlesztési, továbbá pályaorientációs és marketing tevékenységeiben is.

  A fentiekre figyelemmel a pályázatnak az alábbi feltételekkel kell megvalósulnia:

  • böngészőalapú rendszer létrehozása, és annak teljes dokumentációja átadása a használathoz, adatmentéshez, helyreállításhoz, a rendszer tárhelyének áthelyezéséhez szükséges, részletes útmutatókkal (Felhasználói dokumentáció; Telepítési
  dokumentáció; Rendszer dokumentáció; Adatbázis dokumentáció; Hibaelhárítási dokumentáció; Frissítési dokumentáció; Fejlesztési dokumentáció),
  • garantálja, hogy a létrehozott rendszer, illetve dokumentációja nem sérti más személy szerzői jogát vagy egyéb jogos érdekét, illetve más személy joggyakorlása jogszerűen nem korlátozhatja, zárhatja ki a rendszer zavartalan használatát és a biztonságos, EU-s és nemzeti jogszabályoknak megfelelő adatkezelést,
  • egyedi hozzáférési lehetőségeket biztosítson a feltöltőknek és a lekérdezőknek is,
  • az adatrögzítés, adatlekérdezés, adatszűrés, a felhasználói szintű adatkezelés magyar nyelven történjen,
  • a rendszer az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával kezelje,
  • kitölthető legyen az adatkezelési nyilatkozat a felhasználó részéről,
  • az intézmények által jogszabály szerint nyilvántartott adatokat kezelje a szoftver azonosítás céljából,
  • legyen lehetőség nyilvános lekérdezésre (pl. 2023-ban végzett ácsok száma, adatok nélkül csak létszámra vonatkozóan),
  • az adatbázis hosszútávú adatelérést biztosítson, de éves ciklusokat is tudjon kezelni,
  • a Szakképzési Centrum által meghatározott adatkezelési idő letelte után az adatok törlésre kerülhessenek,
  • 2025. augusztus 31-ig vállalja a szoftver üzemeltetését, fenntartást és telefonos/e-mail alapú ügyfélszolgálatot biztosít a felmerülő technikai problémák elhárítására.

  A szoftver által bekérendő adatok:

  1. A végzett tanuló beazonosítása az átadott adatbázisból
  A szoftver egyedi jogosultságot ad a kitöltőnek a kizárólag hozzá rendelt osztályhoz tartozó tanulók listájához a következő adatokkal: A tanuló neve; 11 jegyű oktatási
  azonosító; Iskola neve; Osztály jele; Ágazat neve (9-12. évfolyam esetén); Szakma neve (1/13. és 2/14., 5/13., 3/11 4-es szintű szakképző iskola; Ksz/12 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli évfolyam esetén)

  2. A végzett tanuló pályakövetési adatainak megadása
  - saját intézményben tanul
  a) érettségire készül
  b) szakmát tanul
  - más középfokú intézményben tanul
  a) érettségire készül
  b) szakmát tanul
  - felsőoktatásban tanul
  a) szakirányban tanul
  b) nem szakirányban tanul
  - dolgozik belföldön
  a) szakmájában
  b) nem a szakmájában
  c) kérem, adja meg a munkahely nevét:
  d) kérem, adja meg a munkahely székhelyét (település):
  - dolgozik külföldön
  a) szakmájában
  b) nem a szakmájában
  - nem tanul és nem is dolgozik
  a) egészségügyi állapot miatt
  b) családi ok miatt
  c) egyéb:

  3. A kapcsolatfelvétel módja:
  - telefon
  - e-mail
  - viber
  - facebook
  - skype
  - egyéb:

  4. A végzett tanuló elérhetősége (e-mail, telefonszám)

  A pályázaton történő részvétel feltételei

  A pályázaton az vehet részt, aki:
  - cselekvőképes,
  - rendelkezik szakképesítéssel a pályakövető rendszer elkészítéséhez,
  - büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

  A pályázat benyújtásának módja:

  A pályázónak részletes leírást kell bemutatnia a rendszer felépítéséről, az elérhető funkciók kialakításáról és azok kapcsolatáról.

  A pályázat kötelező mellékletei:

  ● A feladattól elvárt követelményrendszer (Szoftverkövetelmény-specifikáció (Software Requirements Specification – SRS)): Milyen szolgáltatásokat várunk el a rendszertől, milyen kötöttségeket és kényszereket kell figyelembe venni a fejlesztés és üzemeltetés során,
  ● A feladat megoldása során használni kívánt architektúrák (részletesen).
  ● A projekt időbeli ütemezése,
  ● UI/UX terv,
  ● Adatbázis diagram design/ERD,
  ● Szakmai önéletrajz,
  ● Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  ● A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatai a pályázati eljáráshoz kapcsolódó kezeléséhez,
  ● A pályázó jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete szerinti, kitöltött és aláírt Szerzői Nyilatkozata,
  ● Büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány).
  A pályázat kötelező mellékleteit kérjük AVDH hitelesítéssel aláírva megküldeni!

  A pályázat elbírálásakor előny:

  ● Referencia bemutatása (kérjük csatolja a pályázathoz)
  ● Hasonló témájú szoftver fejlesztése és üzemeltetése (kérjük csatolja a pályázathoz)

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31.

  A nyertes pályázó a szerződéskötést követően bruttó 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint díjazásban részesül.

  A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtását elektronikusan az alábbi e-mail címre kérjük: pivonka.szilvia@nyszc.hu

  A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást Pivonka Szilvia főigazgató-helyettes ad az alábbi elérhetőségeken:
  E-mail cím: info@nyszc.hu
  Telefonszám: +3642512371

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.

  Birálóbizottság dönt a pályaművekről, különös tekintettel a felhasználóbarát jellegére.

  A döntésről írásban tájékoztatjuk a pályázót 2023. augusztus 31-ig.

  A Nyíregyházi Szakképzési Centrum fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

   

  Kötelezően benyújtandó melléklet: 1. számú melléklet (szerzői nyilatkozat)

  A pályázati felhívás letölthető PDF formátumban: Pályázati felhívás

  Megosztás

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Kreatív pályázat alsósoknak: storyboard

  Kreatív pályázat alsósoknak: storyboard

  Használd ki az otthon töltött időt és vegyél részt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum alsó tagozatosoknak szóló pályázatán!

  2021. máj. 14.


  SZC

  Okleveles technikusképzés indul Nyíregyházán

  Okleveles technikusképzés indul Nyíregyházán

  A Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Egyetem együttműködésével 2021. szeptemberében egy-egy osztály kezdheti meg okleveles technikusképzés keretében tanulmányait a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumban és a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégiumban.

  2021. jún. 21.


  SZC

  Kedves végzős diákok

  Kedves végzős diákok

  A Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamennyi dolgozója nevében gratulálok a ballagásotokhoz!

  2021. jún. 21.


  SZC  • KIM
  • IKK
  • Európai Szociális Alap
  • Erasmus+
  • határtalanul!
  • Pénziránytű
  • Európai Kohéziós Alap
  Széchenyi 2020

   • SZC logo fehér
   • Nyíregyházi Szakképzési Centrum

    4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

   • Telefon: +3642512371

    E-mail: info@nyszc.hu


   2023Nyíregyházi Szakképzési Centrum